کتاب گستر الکترونیک

کتاب گستر الکترونیک

1-بیایید با نشر کتاب الکترونیک از قطع درختان جلوگیری کنیم.
۲-چقدر از فضای منزل را برای نگهداری کتابها تخصیص می دهید؟
۳-حمل و نقل کتب کاغذی چقدر هزینه می برد؟
۴- آیا با مزایای کتب الکترونیکی آشنا هستید؟